طرح های ویژه

X
   
 
  • عمر اندوخته دار امید

   راهنمای دریافت خسارت

   بیماری کروناویروس

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار/ بیمه شده و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. تصویر مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن.
   3. تصویر کارت ملی. (کپی برابر اصل)
   4. گزارش آزمایش تشخیصی کیت کرونا ویروس که مثبت بودن آن را تایید می نماید. (کپی برابر اصل)
   5. اصل صورتحساب و اصل قبوض پرداختی با مهر تایید مرکز خدمات درمانی/ بیمارستانی به نام بیمار با ذکر تاریخ.

   پوشش فوت به هر علت

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار/ ذینفع و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. اصل مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن.
   3. تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی. (کپی برابر اصل)
   4. گواهی فوت تایید شده اداره ثبت احوال یا حسب مورد کنسولگری سفارت ایران در خارج کشور. (کپی برابر اصل)
   5. جواز دفن صادر شده از پزشک قانونی. (کپی برابر اصل)
   6. مدارک بیمارستانی از تاریخ وقوع / تشخیص اولیه بیماری تا تاریخ فوت ( شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح سیر و اقدامات تشخیصی و درمانی بیماری، شرح عمل جراحی و ...). (کپی برابر اصل)
   7. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2): گواهی پزشک مبنی بر نوع، زمان شروع و تشخیص بیماری، اقدامات تشخیصی اولیه، شرح سیر و اقدامات درمانی بیماری. (اصل)
   8. گزارش پاتولوژی درخصوص بیماری سرطان. (کپی برابر اصل)
   9. مدارک هر نوع سوابق بیماری، جراحی ویا بستری قبلی. (کپی برابر اصل)
   10. گزارش اورژانس درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   11. سوابق دفترچه بیمه درمانی بیمه شده . (کپی برابر اصل).
   12. گزارش کالبدشکافی (شرح معاینه جسد) و گزارش سم شناسی–صادره از پزشکی قانونی- در صورت انجام. (کپی برابر اصل)
   13. تصویر کارت ملی و شناسنامه ذینفعان بهمراه گواهی حصر وراثت نامحدود درصورتی که ذینفع وراث قانونی باشد. (کپی برابر اصل)

   پوشش امراض خاص

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار/ بیمه شده و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. تصویر مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن
   3. تصویر کارت ملی. (کپی برابر اصل)
   4. مدارک بیمارستانی از تاریخ وقوع / تشخیص اولیه بیماری تا تاریخ اعلام خسارت (شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح فعالیت های درمانی، شرح عمل و ...). (کپی برابر اصل)
   5. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2): گواهی پزشک مبنی بر نوع، زمان شروع و تشخیص بیماری، اقدامات تشخیصی اولیه، شرح سیر و اقدامات درمانی بیماری. (اصل)
   6. گزارش پاتولوژی درخصوص بیماری سرطان. (کپی برابر اصل)
   7. گزارش تصویربرداری. (کپی برابر اصل)
   8. نتایج آزمایشگاهی درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   9. گزارش اورژانس درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   10. مدارک هر نوع سوابق بیماری، جراحی ویا بستری قبلی. (کپی برابر اصل)
   11. سوابق دفترچه بیمه درمانی بیمه شده (کپی برابر اصل)
   12. درخصوص سکته مغزی پس از سه ماه از تاریخ وقوع خطر، بر اساس اظهار نظر پزشک معالج درخصوص علائم پایدار عصبی(فرم شماره 3) ارزیابی نهایی انجام خواهد شد. (اصل)

   از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از بیماری یا حادثه (به هر علت)

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار / بیمه شده و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. تصویر مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن
   3. تصویر کارت ملی. (کپی برابر اصل)
   4. تاییدیه سازمان تامین اجتماعی، پزشکی قانونی و یا بیمه گر پایه/ اول مبنی بر از کارافتادگی کامل و دائم مورد تائید شرکت می باشد.. (کپی برابر اصل).
   5. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2). (اصل)
   6. در مواردیکه ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده، ناشی از بیماری باشد: مدارک بیمارستانی از تاریخ وقوع / تشخیص اولیه بیماری تا تاریخ اعلام خسارت (شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح سیر و اقدامات تشخیصی و درمانی بیماری، شرح عمل جراحی و ...). (کپی برابر اصل)
   7. در مواردیکه ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده، ناشی از حادثه باشد: مدارک مرتبط با حادثه -صادره از مراجع ذیصلاح قانونی- شامل گزارشات شرح حادثه، کروکی حادثه و گواهینامه رانندگی مرتبط با نوع وسیله نقلیه ای که بیمه شده هدایت آن را به عهده داشته است (چنانچه موضوع حادثه سوانح و تصادفات رانندگی باشد). (کپی برابر اصل)
   8. گزارش اورژانس درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   9. گزارش پاتولوژی درخصوص بیماری سرطان. (کپی برابر اصل)
   10. گزارش رادیولوژی و رادیوگرافی نقاط آسیب دیده. (کپی برابر اصل)
   11. مدارک هر نوع سوابق بیماری، جراحی ویا بستری قبلی. (کپی برابر اصل)
   12. سوابق دفترچه بیمه درمانی بیمه شده (کپی برابر اصل)
   13. در صورت نیاز، معاینه بالینی توسط پزشک معتمد بیمه گر.

   پوشش فوت به علت حادثه

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار / ذینفع و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. اصل مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن.
   3. تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی. (کپی برابر اصل)
   4. گواهی فوت تایید شده اداره ثبت احوال یا حسب مورد کنسولگری سفارت ایران در خارج کشور. (کپی برابر اصل)
   5. جواز دفن صادر شده از پزشک قانونی. (کپی برابر اصل)
   6. گزارش اورژانس درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   7. مدارک بیمارستانی از تاریخ وقوع حادثه تا تاریخ فوت (شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح فعالیت های درمانی، شرح عمل و...). (کپی برابر اصل)
   8. مدارک مرتبط با حادثه -صادره از مراجع ذیصلاح قانونی- شامل گزارش های: شرح حادثه، کروکی حادثه و گواهینامه رانندگی مرتبط با نوع وسیله نقلیه ای که بیمه شده هدایت آن را به عهده داشته است (در مواردیکه موضوع حادثه سوانح و تصادفات رانندگی باشد). (کپی برابر اصل)
   9. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2). (اصل)
   10. تصویر کارت ملی و شناسنامه ذینفعان بهمراه گواهی حصر وراثت نامحدود درصورتی که ذینفع وراث قانونی باشد. (کپی برابر اصل)

   پوشش نقص عضو دائم ( ازکارافتادگی جزئی و دائم ) ناشی از حادثه

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار/ بیمه شده و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. تصویر مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن.
   3. تصویر کارت ملی. (کپی برابر اصل)
   4. تاییدیه سازمان تامین اجتماعی، پزشکی قانونی و یا بیمه گر پایه/ اول مبنی بر تعیین میزان از کارافتادگی جزئی و دائم (درصد نقص عضو دائم). (کپی برابر اصل).
   5. مدارک مرتبط با حادثه -صادره از مراجع ذیصلاح قانونی- شامل گزارش های شرح حادثه، کروکی حادثه و گواهینامه رانندگی مرتبط با نوع وسیله نقلیه ای که بیمه شده هدایت آن را به عهده داشته است (چنانچه موضوع حادثه سوانح و تصادفات رانندگی باشد). (کپی برابر اصل)
   6. مدارک بیمارستانی مرتبط با وقوع حادثه (شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح فعالیت های درمانی، شرح عمل و...). (کپی برابر اصل)
   7. گزارش اورژانس درصورت وجود. (کپی برابر اصل)
   8. گزارش رادیولوژی و رادیوگرافی نقاط آسیب دیده. (کپی برابر اصل)
   9. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2). (اصل)
   10. در صورت نیاز، معاینه بالینی توسط پزشک معتمد بیمه گر.

   پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه (غرامت)

   • مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده:
   1. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار/ بیمه شده و یا صاحبان حقوق ایشان با ارائه وکالت نامه محضری. (فرم شماره 1)
   2. تصویر مدارک بیمه نامه و اوراق الحاقی آن، فرم پیشنهاد.
   3. تصویر کارت ملی. (کپی برابر اصل)
   4. تکمیل فرم اظهار نظر پزشک معالج (فرم شماره 2).(اصل)
   5. مدارک بیمارستانی مرتبط با وقوع حادثه (شامل شرح حال اولیه، خلاصه پرونده، شرح فعالیت های درمانی، شرح عمل و...). (کپی برابر اصل)
   6. گزارش اورژانس (کپی برابر اصل)
   7. اصل صورتحساب و اصل قبوض پرداختی با مهر تایید مرکز خدمات درمانی/ بیمارستانی به نام بیمار با ذکر تاریخ.
   8. مدارک مرتبط با حادثه -صادره از مراجع ذیصلاح قانونی- شامل گزارش های: شرح حادثه، کروکی حادثه و گواهینامه رانندگی مرتبط با نوع وسیله نقلیه ای که بیمه شده هدایت آن را به عهده داشته است (در مواردیکه موضوع حادثه سوانح و تصادفات رانندگی باشد). (کپی برابر اصل)