x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,696 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش آذربایجان شرقی / تبریز  مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش
   2 امام سجاد (ع) آذربایجان شرقی / تبریز امام سجاد (ع)
   3 صدر آزما آذربایجان شرقی / تبریز صدر آزما
   4 آرزو محمدی آذربایجان شرقی / تبریز آرزو محمدی
   5 آزمایشگاه تشخیص طبی حیات آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص طبی حیات
   6 آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا
   7 آزمایشگاه سلام آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه سلام
   8 آزمایشگاه صفا آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه صفا
   9 آزمایشگاه مهرآراد آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه مهرآراد
   10 بیمارستان بهبود آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بهبود