بیمه های زندگی

X
   
 
  • عمر و سرمایه گذاری

   مدارک اعلام خسارت

   مدارک مورد نیازخسارت فوت به هر علت :

   -اصل بیمه نامه

   - کپی از هردو صفحه فرم پیشنهاد

   - ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان در صورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت

   کپی برابر اصل از :
   کل صفحات شناسنامه باطل شده

   - گواهی فوت

   - جواز دفن

   - مدارک تشخیصی اولیه بیماری منجر به فوت

   - کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت

   - در صورت فوت ناگهانی در منزل، ارائه گواهی اورژانس

   - درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی

   - دفترچه بیمه های قدیمی

   - چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست

   مدارک مورد نیازخسارت فوت به علت بیماری :

   کلیه مدارک ذکر شده در خسارت فوت به هر علت

   مدارک مورد نیاز خسارت فوت به علت حادثه:

   -اصل بیمه نامه

   -کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد

   - ارائه نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان درصورت فوت بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت

   کپی برابر اصل از :
   کل صفحات شناسنامه باطل شده

   - گواهی فوت

   - جواز دفن

   - کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت

   - گزارش حادثه پلیس

   - ارائه پرونده قضائی در صورت موجود

   - درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد، گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی

   - چنانچه ذینفع در صورت فوت بیمه شده وراث قانونی باشد ارائه گواهی انحصار وراثت ضروریست

   مدارک مورد نیاز خسارت امراض :

   -کپی بیمه نامه

   -کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد

   -ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه تاریخ، امضا و اثر انگشت

   کپی برابر اصل از :

   - مدارک تشخیصی اولیه بیماری

   - کل صفحات مربوط به پرونده بیمارستانی

   - دفترچه بیمه های قدیمی

   مدارک مورد نیاز خسارت معافیت :

   -کپی بیمه نامه

   -کپی از هر دو صفحه فرم پیشنهاد

   -ارائه نامه اعلام خسارت توسط بیمه شده به همراه امضا، تاریخ و اثر انگشت

   کپی برابر اصل از :

   - گواهی سازمان تامین اجتماعی یا پزشکی قانونی مبنی بر از کارافتادگی دائم و کامل (کلی)

   - مدارک تشخیصی اولیه

   - کلیه مدارک مربوط به بیماری منجر به از کارافتادگی دائم و کامل

   -در صورتی که از کارافتادگی در اثر حادثه صورت گرفته است ارائه گزارش حادثه الزامی است.