بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه باربری

   راهنمای دریافت خسارت

   بیمه گزار مکلف به اعلام خسارت در اولین فرصت (طبق شرایط عمومی) و ارائه کلیه مدارک مورد درخواست توسط بیمه گر می باشد. همچنین در صورت نیاز بیمه گزار موظف به حداکثر همکاری در زمینه فراهم نمودن امکان بازدید برای بیمه گر و یا نماینده قانونی وی می باشد.

   فرایند دریافت خسارت

   بیمه گزار یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد زیر می باشند :

   برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر و یا متصرفان دیگر کالا کتباً درخواست پرداخت خسارت نمایند.

   در مورد خسارتهای مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را به صورت کتبی نموده و نسبت به خسارتهایی که در هنگام بازدید مشخص می گردد. گواهی مربوط را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

   در مواردی که از سالم بودن کالا مطمئن نباشند به هیچ وجه نباید رسید بدون قید وشرط به متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل می دهند محفوظ دارند).


   هرگاه در هنگام تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه گزار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را کتباً با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نمائید.
   تذکر: به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه می شود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقاً مطالعه و رعایت نمایند.

   در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف مؤسسه حمل و نقل به بیمه گزار و یا نمایندگان او تحویل نشود، نامبردگان موظفند پس از تنظیم صورت جلسه کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای مقرر در زیر صادر نشود، بیمه گزار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را به موجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

   در صورت حمل با کشتی حداکثر 7 ماه پس از تخلیه کالا از کشتی.

   در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر 7 ماه پس از ورود به وسیله حمل به مرز.

   در صورت حمل با هواپیما حداکثر 3 ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما.

   بیمه گزار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار، مراتب را به بیمه گر یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد، اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

   مدارک اعلام خسارت

   1. اصل بارنامه سراسری
   2. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
   3. اصل بارنامه سراسری
   4. اصل بارنامه سراسری
   5. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
   6. اصل CMR که خسارت ، توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد (حمل زمینی)
   7. اصل فاکتور خرید کالا
   8. اصل صورت بسته بندی کالا
   9. اصل گواهی مبداء
   10. اعلامیه بانکی( در صورت گشایش اعتبار)
   11. کپی پشت و روی پروانه سبز گمرکی
   12. قبوض انبار گمرکی
   13. شکایت علیه مقصر حادثه
   14. اعلامیه ورود به مرز
   15. درصورت مشخص شدن خسارت در زمان تخلیه و یا گمرک می بایست متناسب با نوع خسارت ، صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی، ارائه گردد. در ضمن صورت مجلس آسیب دیدگی و قبض انبارگمرک نیز حتماً می بایست اخذ گردد. ضمناً چنانچه مقصر حادثه مشخص باشد ( مثلا پیمانکار تخلیه) می بایست کتبا مسئولیت آنرا گواهی نماید.
   16. گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا یا عدم تحویل کالا)
   17. گزارش پلیس محل وقوع حادثه - چنانچه خسارت بعد از ترخیص از گمرک اتفاق افتاده باشد(در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد و خسارت ناشی از حادثه وسیله نقلیه و در خارج از مرزها باشد گزارش پلیس می بایست به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.)
   18. در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد گزارش بازدید نماینده لویدز برای خسارتهای خارج از کشور الزامی می باشد .