بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   • بیمه نامه بدنه

   این بیمه نامه پوشش دهنده خسارت‌‌های جزئی و کلی وارده به وسایل پرنده در اثر وقوع حوادث، خسارت‌‌ها و فقدان‌ ناشی از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین‌ و در زمان‌ پرواز می باشد.

   • پوشش مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث

   در این بخش مسئولیت خسارت های مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه پرنده باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

   • پوشش مسئولیت قانونی سرنشینان و خدمه

   غرامت ناشی از خسارت مالی و جانی وارده به سرنشینان وسایل پرنده در این بخش تحت پوشش قرار می گیرد.

   • پوشش مسئولیت محموله هواپیما

   این پوشش بیمه ای، خسارت وارد به کالاهایی که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌شود را پوشش قرار می دهد.

   • بیمه خطر جنگ

   این پوشش به منظور جبران خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ و عملیات جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   • بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبانان و مهندسان پرواز

   این بیمه نامه غرامت ناشی از ناتوانی یا محدودیت خلبانان،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را که منجر به از دست دادن موقت و یا دائم گواهی ها و پروانه های پروازی آنان و بالطبع از دست دادن درآمد شود را تحت پوشش قرار می دهد.