بیمه های مهندسی دوره بهره برداری

X
   
 
  • بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

   معرفی بیمه نامه

   بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

   این بیمه خسارتهای وارد به مواد یا کالاهای انبار شده در سردخانه را که بدلیل بروز اشکال در سیستم تبرید سردخانه حادث میشود، تحت پوشش قرار میدهد