بیمه های مهندسی دوره بهره برداری

X
   
 
  • بیمه شکست ماشین آلات

   معرفی بیمه نامه

   بیمه شکست ماشین آلات

   تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه EAR قرار گیرند در زمان بهره برداری میتوانند تحت پوشش بیمه MB قرار داده شوند. بعبارت دیگر این بیمه خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از شکست ماشین آلات و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی داخل آنها را جبران مینماید.