شرایط اعطای نمایندگی

X
   
 
  • شرایط اعطای نمایندگی

   شرایط اخذ نمایندگی حقیقی مطابق با آئین نامه ۷۵

   اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند :
   ۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
   ۲- اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
   ۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر
   ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده شده درماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری.
   ۵- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
   ۶- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه ای یا حداقل لیسانس و یکسال سابقه مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و۶ ماه کار مفید بیمه ای و یا دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره آموزشی شامل اصول بیمه ‘آشنایی بارشته های بیمه ای ‘قوانین ومقررات بیمه ورایانه به میزان حداقل ۸۰ساعت درمراکزآموزشی شرکت های بیمه یامراکزآموزشی فنی وحرفه ای وزارت کارواموراجتماعی ویاسایرمراکزآموزشی مورد تائید بیمه مرکزی ایران وعلاوه براین متقاضیان باید دوره کارآموزی رادرشرکت بیمه مربوطه طی نمایند.
   ۷- شرکت در آزمون بیمه مرکزی ایران ( بازنشستگان صنعت بیمه با مدرک سیکل که حداقل ۱۰ سال در بخش های فنی بیمه ای خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند .)
   ۸-اخذ گواهینامه آموزشی رایانه دررشته های WORD—EXCEL—INTERNET ازمراکز آموزشی فنی وحرفه ای وزارت کارواموراجتماعی ویاسایرمراکزآموزشی مورد تائید بیمه مرکزی ایران
   ۹-سایر شرایطی که از طرف شرکت بیمه ذیربط تعیین می گردد .

   شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵

   برای تاسیس شرکت نمایندگی بیمه علاوه بر سایر مقررات (شرایط نمایندگی حقیقی ) باید موارد زیر رعایت شود :
   ۱- به صورت سهامی خاص بامسئولیت تضامنی یاشرکت تعاونی تاسیس شود
   ۲- موضوع شرکت طبق اساسنامه منحصرا ُ مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه ای باشد .
   ۳- مدیر عامل شرکت و حداقل ۱ عضو هیات مدیره شرکت باید علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴ این آیین نامه(شرایط اخذ نمایندگی حقیقی) باید واجد یکی از شرایط زیر باشند :
   ۱-۳- مدرک لیسانس بیمه : ۲ سال سابقه فنی وتخصصی درنمایندگی هاویاکارگزاری هاویا ارزیابی خسارت بیمه ویا شرکتهای بیمه و یا بیمه مرکزی ایران
   ۲-۳- مدرک لیسانس سایر رشته ها : ۳ سال سابقه فنی وتخصصی درنمایندگی هاویاکارگزاری هاویا ارزیابی خسارت بیمه ویا شرکتهای بیمه و یا بیمه مرکزی ایران .
   ۴- برای اخذ پروانه شرکت نمایندگی بیمه باید مدارک و اطلاعات زیر توسط موسسین از طریق شرکت بیمه به بیمه مرکزی ایران ارسال شود .
   ۱-۴- اساسنامه شرکت (که بایدبه امضا ء موسسین، اعضا ء هیات مدیره، سهامداران، بازرسان برسد)
   ۲-۴- اظهار نامه (که باید به امضا ء موسسین، اعضا ء هیات مدیره، سهامداران، بازرسان برسد)
   ۳-۴- سایر مدارک که شرکت بیمه در اختیار موسسین قرار می دهد.
   ۴-۴- گواهی عدم سو ء پیشینه و عدم اعتیاد اعضاء هیات مدیره
   ۵- نمایندگان و کارگزاران بیمه نمی توانند سهامدار شرکت های نمایندگی و کارگزاری بیمه باشند.
   ۶- شرکت نمایندگی بیمه باید یکی از حسابداران رسمی را که مورد تائید شرکت بیمه باشد به عنوان بازرس قانونی انتخاب و صورتهای مالی شرکت را به تائید وی برساند .
   ۷- سرمایه شرکت نمایندگی بیمه حداقل پانصد میلیون ریال تعیین و پنجاه درصد آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
   ۸- محل شرکت نمایندگی بیمه باید دارای موقعیت و کاربری اداری یا تجاری ‘ فضای مناسب و تجهیزات اداری لازم باشد .

   ۹-نماینده حقیقی ومدیرعامل ‘اعضای هیات مدیره وسهامداران نمایندگی حقوقی نمی تواننددروزارتخانه ها ‘موسسات وشرکتهای دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی شاغل باشندیا به عنوان نماینده دیگری یا کارگزار حقیقی فعالیت کنند .
   علاوه براین اشخاص مذکورنمی تواننددرشرکتهای بیمه غیردولتی وسایر نمایندگی ها یاکارگزاری های حقوقی بیمه شاغل بوده ویا بیش از۱۰%سهام داشته باشند .
   تبصره: مدیر عامل ‘ اعضای هیات مدیره وکارکنان شاغل ( اعم از رسمی- پیمانی-قراردادی وساعتی )شرکت های بیمه وبیمه مرکزی ایران نمی توانندبه عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایندویادرنمایندگی های حقوقی سمت یا سهم داشته باشند .
   ۱۰-اخذ گواهینامه آموزشی رایانه دررشته های WORD—EXCEL—INTERNET ازمراکز آموزشی فنی وحرفه ای وزارت کارواموراجتماعی ویاسایرمراکزآموزشی مورد تائید بیمه مرکزی ایران
   ۱۱- سایر شرایط که از طرف شرکت بیمه کار آفرین تعیین می گردد.

   شرایط اخذ نمایندگی عمر آئین نامه 96

   اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی عمر باید دارای شرایط زیر باشند :

   1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
   2. اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
   3. عدم اعتیاد به مواد مخدر
   4. نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده شده درماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
   5. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
   6. دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
   7. شرکت در آزمون فروش بیمه های زندگی پژوهشکده بیمه (دارندگان قبولی آزمون آداب نیاز به شرکت در آزمون بیمه های عمر ندارند)
   8. سایر شرایط که از طرف شرکت بیمه کار آفرین تعیین می گردد .

   در صورت تمایل به اخذ نمایندگی لطفا به نزدیکترین شعبه بیمه کارآفرین در شهر خود مراجعه فرمایید.