x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 2,498 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   71 کلینیک دندانپزشکی مارال(طرف قرارداد با رسا) اصفهان / اصفهان کلینیک دندانپزشکی مارال(طرف قرارداد با رسا)
   72 کلینیک کلینیک خانواده اصفهان / اصفهان کلینیک کلینیک خانواده
   73 کلینیک کلینیک پارسیان اصفهان / اصفهان کلینیک کلینیک پارسیان
   74 مرکز جراحی محدود مرکز جراحی میلاد اصفهان / اصفهان مرکز جراحی محدود مرکز جراحی میلاد
   75 مرکز چشم پزشکی مرکز چشم پزشکی صدرا اصفهان / اصفهان مرکز چشم پزشکی مرکز چشم پزشکی صدرا
   76 درمانگاه خیریه ابوفاضل شاهین شهر(طرف قرارداد با رسا) اصفهان / برخوار درمانگاه خیریه ابوفاضل شاهین شهر(طرف قرارداد با رسا)
   77 آزمایشگاه مرکز پاتولوژی بیمارستان میلاد اصفهان / کاشان آزمایشگاه مرکز پاتولوژی بیمارستان میلاد
   78 بیمارستان متینی اصفهان / کاشان بیمارستان متینی
   79 بیمارستان میلاد اصفهان / کاشان بیمارستان میلاد
   80 بیمارستان شهید بهشتی کاشان اصفهان / کاشان بیمارستان شهید بهشتی کاشان