x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 2,498 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   41 خدمات پزشکی کیوان درمان(طرف قرارداد با رسا) اردبیل / اردبیل خدمات پزشکی کیوان درمان(طرف قرارداد با رسا)
   42 درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور)(طرف قرارداد با رسا) اردبیل / اردبیل درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور)(طرف قرارداد با رسا)
   43 درمانگاه داندانپزشکی بهدندان(طرف قرارداد با رسا) اردبیل / اردبیل درمانگاه داندانپزشکی بهدندان(طرف قرارداد با رسا)
   44 درمانگاه دندانپزشکی حکیم اردبیل / اردبیل درمانگاه دندانپزشکی حکیم
   45 دندانپزشک دکتر کامبیز پروانه(طرف قرارداد با رسا) اردبیل / اردبیل دندانپزشک دکتر کامبیز پروانه(طرف قرارداد با رسا)
   46 دندانپزشکی اذران طب گستران حکیم(طرف قرارداد با رسا) اردبیل / اردبیل دندانپزشکی اذران طب گستران حکیم(طرف قرارداد با رسا)
   47 کلینیک جراحی آراد اردبیل / اردبیل کلینیک جراحی آراد
   48 کلینیک دندانپزشکی بهاران اردبیل / اردبیل کلینیک دندانپزشکی بهاران
   49 کلینیک دندانپزشکی رویال اردبیل / اردبیل کلینیک دندانپزشکی رویال
   50 کلینیک دندانپزشکی سلامت اردبیل / اردبیل کلینیک دندانپزشکی سلامت