x
   
 
  • مدیران مراکز ترک اعتیاد

   معرفی بیمه نامه

   موضوع بیمه نامه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و کارکنان مراکز بازپروری و ترک اعتیاد در برابر استفاده کنندگان از خدمات این مراکز. بدین معنی که چنانچه در زمان ارائه خدمات بازپروری خسارات جانی به استفاده کنندگان و مددجویان در محل مورد بیمه وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.

   نوع مراکز مورد درخواست بیمه گذار

   مراکز درمان و بازپروری معتادان طرف قرارداد با بیمه گر می تواند به تفکیک شامل گروههای زیر می باشد:

   1- مراکز اقامتی میان مدت

   2- مراکز اقامتی کاهش آسیب(DIC)

   3- مراکز اقامتی درمان سرپایی(MMT)

   4- مراکز اقامتی پناهگاه(شلتر)

   تبصره: تعیین نوع مرکز ارائه خدمات در زمان صدور بیمه نامه الزامی است و بیمه گر می بایست نوع مرکز را در متن بیمه نامه ذکر نماید.