• بیمه آتش سوزی

   مراحل صدور

   پس از تکمیل فرم پیشنهاد و بازدید کارشناس بیمه گر از مورد بیمه و تعیین نرخ و شرایط، بیمه نامه آتش سوزی صادر خواهد شد.

   نحوه محاسبه

   آئین نامه شماره ۲۵
   آئین نامه تعرفه نرخ های آتش سوزی

   =================================================

   ماده ۱ ) حداقل نرخ بیمه آتش سوزی انفجار و صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در صفحات ۸-۱۰ این تعرفه مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه هائی که در ایران صادر خواهد شد به شرح زیر تعیین می‌گردد .

   طبقه یک ۱۸/۰ در هزار
   طبقه دو ۴۴/۰ در هزار
   طبقه سه ۶۳/۰ در هزار
   طبقه چهار ۱ در هزار
   طبقه پنج ۲۶/۱ در هزار
   طبقه شش ۵۸/۱ در هزار
   طبقه هفت ۳/۲ در هزار
   طبقه هشت ۶۷/۲ در هزار
   طبقه نهم ۸/۲ در هزار
   طبقه دهم ۰۲/۳ در هزار

   ماده ۲ ) حداقل نرخ بیمه آتش سوزی انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها ۱۵/۳ در هزار می باشد و در صورتی که انبار حاوی کالاهای خطرناک مندرج در ضمیمه شماره ۳ ( کد نوع فعالیت ۱۱۰۰۰۰۰۰ ) و یا مواد شیمیایی خطرناک و یا بسیار خطرناک مندرج در ضمائم شماره ۴ و ۵ ( به ترتیب کد نوع فعالیت های ۳۱۰۰۰۰۰۰ و ۴۱۰۰۰۰۰۰ ) باشد حداقل نرخ بیمه آن به ترتیب معادل ۶/۳ ، ۳۳/۳ و ۷۸/۳ در هزار خواهد بود .
   تذکر : به موجب بخشنامه شماره ۱۸۰۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۰ بیمه مرکزی حداقل نرخ انبارها و سراهای عمومی مندرج در ماده ۲ این تعرفه از ۷/۲ به ۱۵/۳ در هزار افزایش یافته است .
   تبصره : حداقل نرخ انبارهای اختصاصی که فقط یک نوع کالا یا مواد اولیه در آنها نگه داری می شود چنانچه در این تعرفه برای این گونه انبارها نرخی تعیین نشده باشد و در صورت قابل تفکیک بودن انبار از سایر قسمت های تولید می توان ۹۰ % نرخ های تعیین شده در تعرفه را بر حسب مورد اعمال نمود .
   ماده ۳ ) شرکتهای بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجودی انبار (مواد و کالا) به صورت شناور
   (اظهارنامه ای) میباشند در این صورت حقبیمه قطعی بر اساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد شد . حداقل حق بیمه مربوطه معادل۵۰ % حق بیمه موقت (حقبیمه بیمه نامه و الحاقی های صادره مربوطه به بند شناور ) می باشد .
   تبصره ۱ ـ ۳ : کل حق بیمه مربوط نسبت به سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه می بایست در بیمه نامه درج گردد و بیمه گذار مجاز می باشد حداقل ۷۵ % حق بیمه شناور را نقد و مابقی را به شکل اقساط و یا در پایان اعتبار بیمه نامه پرداخت نماید .
   تبصره ۲ ـ ۳ : در صورت افزایش سرمایه (موجودی) از سقف مندرج در بیمهنامه می¬بایست نسبت به صدور الحاقی اضافی برای مدت باقیمانده تا پایان اعتبار بیمه نامه اقدام گردد . حداقل حقبیمه دریافتی معادل ۷۵ % از کل حق بیمه اضافی خواهد بود.
   ماده ۴ ) شرکت بیمه می تواند برای بیمه نامه های آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آن ها بیش از پنج سال باشد در صورت وصول حق بیمه تمام مدت به صورت نقد و یکجا متناسب با نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی و نرخ تورم تخفیف مناسب را در ابتدای هر سال تعیین و اعلام نماید. فرمول محاسبه تخفیف و حق بیمه بشرح دستورالعمل اجرائی بیمه بلند مدت واحدهای مسکونی خواهد بود که در ضمیمه شماره ۶ تعرفه آمده است.
   ماده ۵ ) نرخ های موضوع این آئین نامه برای ساختمان و محتویات آن که توأماً یا به طور مجزا بیمه می شوند اعمال خواهد شد .
   ماده ۶ ) نرخ های مندرج در این آئین نامه برای بیمه نامه هائی قابل اعمال می باشد که مدت آنها یک سال باشد.
   تبصره : حق بیمه بیمه نامه هائی که مدت اعتبار آنها کمتر از یک سال باشد به شرح زیر تعیین می شود :

   کمتر از پانزده روز تا پانزده روز ۱۲ % حق بیمه سالانه
   بیش از پانزده روز تا یک ماه ۲۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از یک ماه تا دو ماه ۳۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از دو ماه تا سه ماه ۴۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از سه ماه تا چهار ماه ۵۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از چهار ماه تا پنج ماه ۶۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از پنج ماه تا شش ماه ۷۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از شش ماه تا هفت ماه ۷۵ % حق بیمه سالانه
   بیش از هفت ماه تا هشت ماه ۸۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از هشت ماه تا نه ماه ۸۵ % حق بیمه سالانه
   بیش از نه ماه تا ده ماه ۹۰ % حق بیمه سالانه
   بیش از ده ماه ۱۰۰ % حق بیمه سالانه

   ماده ۷ ) نرخ های مقرر در این آئین نامه برای موارد بیمه ای که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است . در صورتی که مورد بیمه در یکی از مناطق شش گانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش می یابد .
   مناطق تراکم خطر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
   اضافه نرخ ( درصد ) ۱۰۰ ۷۵ ۶۰ ۴۵ ۳۰ ۱۵

   تبصره ۱ ـ ۷ : بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهای درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید .
   تبصره ۲ ـ ۷ : اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسکونی نمی باشد .
   ماده ۸ ) شرکتهای بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در این آئین نامه نیستند مگر در موارد خاص و با کسب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران .
   ماده ۹ ) در مواردی که نرخ بیمه در این آئین نامه تعیین نشده باشد شرکتهای بیمه موظفند پس از کسب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ نسبت به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند .
   تبصره : بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه شرکتهای بیمه اعلام نماید .
   ماده ۱۰) شرکتهای بیمه مکلفند در مواردی که ریسکهای مختلفی را که دارای نرخ های جداگانه ای در تعرفه می باشند و در یک بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌دهند در صورتی که ریسکهای مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشند سرمایه نرخ و حق بیمه هر ریسک در بیمه نامه را به صورت تفکیک شده درج نمایند .
   ماده ۱۱) شرکتهای بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمی باشند مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یکسان قابل عمل مربوط به خطرناک ترین ریسک می باشد .
   ماده ۱۲) نرخ های موضوع این آئین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است . بنابراین در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد .
   تبصره : شرکتهای بیمه می توانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا ۵ % به موجب این تبصره صرف نظر نمایند .
   ماده ۱۳) در صورتی که مورد بیمه به علت حادثه ای غیر از تحقق خطرهای بیمه شده از بین برود و یا به طور کلی موضوع خطر منتفی شود حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر به طور روزشمار محاسبه خواهد شد .
   ماده ۱۴) حداقل نرخ های اضافی که به تبع بیمه نامه آتش سوزی صادر می‌گردد به شرح زیر می‌باشند :

   خطرات اضافی نرخ
   ۱- زلزله و آتشفشان طبقه تعرفه
   ۲- سیل و طغیان آب دریا و رودخانه ۲/۰ در هزار
   ۳- طوفان و گردباد و تندباد ۱۵/۰ در هزار
   ۴- ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ( حداقل فرانشیز ..... ) ۲/۰ در هزار
   ۵- ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و تگرگ( حداقل فرانشیز ..... ) ۲/۰ در هزار
   ۶- خسارات ناشی از سنگینی برف ۱/۰ درهزار
   ۷- سقوط هواپیما چرخ بال و یا قطعات آنها
   ۱/۷ - مناطق نزدیک به فرودگاه ( شعاع ۵ کیلومتری فرودگاه ) ۱/۰ در هزار
   ۲/۷ - مناطق دور از فرودگاه ( خارج از شعاع ۵ کیلومتری فرودگاه) ۰۵/۰ در هزار
   ۸- آشوب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی با اختیار فسخ ۷ روزه از جانب بیمه گر ۵/۰ در هزار و فرانشیز ۵% مبلغ خسارت حداقل یک میلیون ریال برای واحدهای صنعتی و یکصد هزار ریال برای واحدهای غیر صنعتی

   ۹- هزینه پاکسازی در این خصوص حداکثر تا ۲۰ % ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش می‌باشد که تحت عنوان هزینه پاکسازی در بیمه نامه درج و باید حداقل ۵۰% نرخ کل بیمه نامه جهت آن اعمال گردد .
   ۱۰- برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه ۰۱/۰ در هزار
   ۱۱- شکست شیشه ۲۰ در هزار


   تبصره : از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل ۱۰% خسارت که در هر حال مبلغ آن از ۲۵۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود به عنوان فرانشیز کسر خواهد شد.


   ۱۲ - عدم النفع ناشی از آتش سوزی در این خصوص پس از کسب اطلاعات مورد نیاز شامل: خطرات بیمه شده ، کل سرمایه بیمه نامه موارد درخواست شده جهت پوشش ( اقلام تحت پوشش ) عدم¬النفع حداقل و حداکثر سرمایه مورد درخواست جهت عدم النفع و مدت تحت پوشش عدم النفع از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد .
   ۱۳ - نرخ انفجار ظروف تحت فشار صنعتی شامل : دیگ های بخار ، کمپرسورهای هوای فشرده ، مخازن سوخت تحت فشار ، رآکتورها و .....
   ۱
   در هزار
   تبصره ۱ ـ ۱۳ : در صورت اعمال نرخ مذکور استثناء مربوط به ماده ۳۳ از فصل سوم شرایط عمومی بیمه نامه کان لم یکن خواهد گردید .
   تبصره ۲ ـ ۱۳ : نرخ اضافی مذکور صرفاً به منظور پوشش سرمایه ظروف تحت فشار صنعتی در نظر گرفته شده است و بیمه¬گذار می‌بایست صورت ریز و ارزش تفکیکی هر یک از ظروف تحت فشار را کتباً به بیمه¬گر اعلام نماید .
   تبصره ۳ ـ ۱۳ : نرخ خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ( در صورت عدم انفجار ) ۵/۰ در هزار می باشد .
   ۱۴ - خطر سقوط بهمن ۳/۰ در هزار
   ۱۵- خطرهای رانش ، ریزش و فروکش طبیعی زمین( پس از بازدید از ریسک مورد نظر) و در صورت پذیرش ریسک
   ۱
   در هزار
   ۱۶ – خسارات ‌ناشی‌ از ‌نشت گاز در سردخانه¬ها (اعم از گاز آمونیاک‌ و ‌یا گاز فریون) با فرانشیز ۱۰ درصد مبلغ خسارت در هر حادثه
   ۵/۰
   در هزار
   ۱۷ - خطر سقوط و قطعات منفصله از خودرو با فرانشیز ۱۰% مبلغ خسارت ۸/۰ در هزار
   ۱۸ - خطر خودسوزی انبار تفاله خشک چغندر کارخانجات قند
   ( با سقف تعهد ۵% ارزش موجودی و فرانشیز ۱۰ % ) ۱ در هزار
   ۱۹ - چنانچه واحدهای مستقر در یک محل (صنعتی ـ غیر صنعتی) از نظر فنی و خطرات اصلی (حریق ، انفجار ، صاعقه) قابل تفکیک باشند می توان نرخهای مندرج در ضمیمه شماره شش (کد فعالی ۲۱۰۰۰۰۰۰ ) را به طور مستقل منظور نمود .
   ۲۰ - خسارت ناشی از فروکش کردن چاه آب و فاضلاب .
   ۱/۲۰ - خسارت وارده به چاه و تأسیسات آن بر اثر ریزش دیواره چاه ( با فرانشیز ۲۰ درصد مبلغ خسارت و حداقل یکصد هزار ریال ) . ۱ در هزار
   ۲/۲۰ - خسارت وارده به ساختمان و تأسیسات و محتویات آن و همچنین خسارت مربوطه به بدنه چاه و تخلیه آن و تأسیسات مربوط به ریزش دیواره چاه ( با فرانشیز ۲۰ درصد مبلغ خسارت و حداقل یکصد هزار ریال در هر حادثه با جبران خسارت حداکثر معادل ۵۰ % سرمایه مورد بیمه ) .

   ۱
   در هزار
   تبصره : پوشش خطر ریزش چاه موضوع بندهای ۱/۲۰ و ۲/۲۰ محدود به واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری می‌گردد و لذا واحدهای صنعتی و کارگاهی مشمول این پوشش نمی شوند .
   این تعرفه دارای دو کد تحت عناوین کد صنعت ( کد بیمه مرکزی ) و کد نوع فعالیت است که به ترتیب مربوط به بیمه مرکزی و سیستم کامپیوتری شرکت می باشد .
   ۲۱- نرخ خطر اضافی ریزش مسیر و تونل قنوات و چاه های زیرزمینی برای واحدهای مسکونی و غیرصنعتی ۵/۰درهزار با فرانشیز ۱۰% مبلغ خسارت طبق موافقت شماره ۱۹۴۳۱ مورخ ۱۲/۰۶/۸۶ کمیته امور فنی بیمه مرکزی
   ۲۲- با توجه به موافقت اخذ شده از بیمه مرکزی ایران ، شرکت بیمه می تواند نسبت به صدور بیمه¬نامه آتش¬سوزی واحدهای مسکونی به همراه خطرات سیل و زلزله بلند مدت با افزایش سرمایه سنواتی بر اساس جدول منضم به ضمیمه شماره ۶ این تعرفه اقدام نماید.
   (توضیح : این موافقت جداگانه و خارج از آئین نامه شماره ۲۵ اخذ گردیده است)
   ۲۳- در صورت بیمه واحدهای مسکونی با مدت بیش از ۵ سال و پرداخت حق¬بیمه در ابتدای بیمهنامه بطور کامل میتوان از دستورالعمل صفحه ۱۳۵ و جدول مربوطه به منظور محاسبه حق¬بیمه استفاده نمود.
   ۲۴- نرخ خطر سرقت با شکست حرز (کلیه موارد) (صنعتی- مسکونی- غیرصنعتی ) ۸ در هزار
   ۲۵- نرخ خطر سرقت با شکست واحدهای مسکونی طبق موافقت شماره ۱۶۴۵۵ مورخ ۱۶/۰۵/۸۷ بیمه مرکزی ۶ در هزار با ۱۰% فرانشیز حداقل یک میلیون ریال .

   فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان