• بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها

   مراحل صدور

   1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
   2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.
   3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
   4- در پرسشنامه مذکور نوع مسئولیت( بیمارستان/کلینیک)و ظرفیت (تعداد تخت) ذکر گردد.
   5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.
   6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.
   7- در صورت تایید پس از ورود اطلاعات به سیستم صدور و اخذ حق بیمه نبست به چاپ و تحویل بیمه نامه اقدام می گردد .
   8- بایگانی صدور شامل پرسشنامه و رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و بیمه نامه سال قبل در صورت وجود

   نحوه محاسبه

   نرخ حق بیمه برای مسئولین فنی بیمارستانها:

   8/12 × تعداد تخت× تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی × 1.5/10000= حق بیمه

   4/12 × تعداد تخت × تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام × 1.5/10000 = حق بیمه

   نرخ حق بیمه برای درمانگاهها و کلینیک های روزکار :

   8/12 × تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی × 0.65/100 = حق بیمه

   4/12 × تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام × 0.65/100 = حق بیمه

   نرخ حق بیمه برای درمانگاهها و کلینیک های شبانه روزی :

   8/12 × تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی × 0.95/100 = حق بیمه

   4/12 × تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام × 0.95/100 = حق بیمه

   تخفیفات و جرایم

   تخفیفات گروهی برای بیمارستانها:

   از 50 تا 100 تخت

   10% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

   از 101 تا 150 تخت

   20% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

   از 151 تخت به بالا

   30% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

   تخفیفات مسئولین فنی درمانگاهها و کلینیکهای روزکار و شبانه روزی

   تعداد 3 الی 5 واحد درمانی

   10%

   تعداد 6 الی 10 واحد درمانی

   20%

   تعداد 11 واحد درمانی به بالا

   30%

   شرایط و فرآیند صدور الحاقیه

   1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
   2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.
   3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
   4- در پرسشنامه مذکور نوع مسئولیت( بیمارستان/کلینیک)و ظرفیت (تعداد تخت) ذکر گردد.
   5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.
   6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.
   7- در صورت تایید پس از ورود اطلاعات به سیستم صدور و اخذ حق بیمه نبست به چاپ و تحویل بیمه نامه اقدام می گردد .
   8- بایگانی صدور شامل پرسشنامه و رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و بیمه نامه سال قبل در صورت وجود

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان