x
   
 
  • بیمه مهندسان ناظر

   راهنمای دریافت خسارت

   بیمه گزار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا و یا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
   بیمه گزار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.


   اعلام حادثه بیمه گزار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

   شماره بیمه نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

   مدارک اعلام خسارت

   مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

   مدارک مورد نیاز در صورت جراحت (هزینه پزشکی) و نقص عضو :

   • گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)
   • مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کار ملی و شناسنامه)
   • گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
   • تمامی گزارشات پزشکی قانونی (در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی)
   • تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی
   • گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
   • رونوشت بیمه نامه, و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)
   • مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن
   • در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

   مدارک تکمیلی لازم در صورت فوت

   • گزارش حادثه (ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)
   • مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
   • فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی
   • فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن
   • فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت
   • فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی
   • فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی
   • فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه (در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا)
   • فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر)
   • تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی
   • برگه ماموریت متوفی (در صورت فوت به هنگام ماموریت)
   • رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو
   • در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان