x
   
 
  • بیمه مهندسان ناظر

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مهندسان ناظر

   مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در اثر سهل انگاری، اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت، خسارات جانی و مالی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه گر در بیمه نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.